Jacksonówa

90 tekstów – auto­rem jest Jac­ksonówa.

Czar­ny cha­rak­ter to pos­tać, której odeb­ra­no nadzieję na bar­wny świat, dla­tego szu­ka jej w naj­ciem­niej­szych zakątkach duszy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 września 2012, 14:42

Ig­no­rując "te­raz", cze­kamy na przyszłość... za­pomi­nając, że to ona naj­bar­dziej rozczarowuje. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 sierpnia 2012, 16:27

Życie po­win­no być kos­tką Ru­bika... ko­loro­we i w tak sche­matyczny sposób możli­we do ułożenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 maja 2012, 13:07

Wierzę w cu­da... prze­cież doświad­czyłam kil­ku... spo­tykając Was. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 maja 2012, 11:40

* * *

Miałam sen, które­go nikt nie mógł mieć inny.
Śnił mi się kwiat, nie z tej pla­nety, dość dziwny…
Zry­wany ty­siące już ra­zy, mi­mo to niezłamany.
Je­go blask, tak de­likat­ny, niezapomniany…

Wiem, to minęło, słońce mnie zbudziło.
Ciepło [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 grudnia 2011, 19:25

Nie bój się gor­sze­go miej­sca, cza­sami właśnie tam znaj­dziesz lep­szych ludzi. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 października 2011, 11:49

Słuchając wzro­kiem nie od­naj­dziesz właści­wej nuty. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 22 września 2011, 14:47

Dążymy do by­cia po­wodem dla które­go war­to zos­tać, jed­nak więcej uśmie­chu da­je świado­mość, że jes­teśmy te­go przyczyną.

_________________
Wi­tam po­now­nie :) 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 września 2011, 19:17

Jeśli nie wie w którą stronę się zmie­rza, naj­pewniej jest to zła droga. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 12 lipca 2011, 19:32

Tak trud­no dziś choć raz za­pom­nieć przyczynę płaczu, pa­miętać każdy powód uśmie­chu, złamać kręgosłup cierpienia. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 czerwca 2011, 14:26
Jacksonówa

"Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym." _____________________________________ Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody AUTORA ZABRONIONE !!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jacksonówa

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność